1. සමාවන්න. වෙබ් අඩවි‍යේ ඇති ලිපි බැලීමට හැකියාව ඇත්තේ සාමාජිකයන්ට පමණි. එබැවින් මෙතන ක්ලික් කර සාමාජිකත්වය ලබාගන්න. ගිණුමක් සාදන ආකාරය දැන ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.
 2. තම ෆේස්බුක් ගිණුම හරහා ෆෝරමයේ ලියාපදිංචිය සිදු කර ගත් අය හට ෆෝරමයට ලොග් විය නොහැකි බව ආරංචි විය. ඔබටත් එසේ සිදූ වී ඇත්නම් ඇත්නම් Forget password යන්න භාවිතා කර අලුත් password එකක් සාදාගෙන ලොග් වන්න. ගැටලුවක් පවතී නම් rulemax567@gmail.com වෙත email එකක් එවන්න.
  Dismiss Notice
Dismiss Notice
ආයුබෝවන් Guest ඔබ කැමතිද අපගේ Security Services එක සමග එකතු වී වැඩ කරන්න එසේනම් මෙතනින් එන්න

කැල්කියුලේටරයක් ...!

Discussion in 'Java Programming, Batch coding' started by Induwara Uthsara, Jul 6, 2017.

 1. Induwara Uthsara

  Induwara Uthsara නැගී එන සාමාජික

  Messages:
  180
  Likes Received:
  88
  මම Batch coding වලින් කැල්කියුලේටරයක් හැදුවා.. බලන්නකෝ හොදද කියලා..
  Code:
  @echo off
  title color test
  color f0
  TITLE Red Bird's Calculator. - Product by Induwara Uthsara.
  cls
  :Welcome
  cls
  color 0c
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  echo[              
  echo        *-*-*- WELCOME to Red Bird's Calcuator *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
  echo]
  pause
  :Home
  cls
  color 1f
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[              
  echo        *-*-*-       Home       *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[
  echo Sum to Press "+" key
  echo[
  echo Sub to Press "-" key
  echo[
  echo Division to Press "/" key
  echo[
  echo Multiply to Press "*" key
  echo[
  echo Help to Press "H" key
  echo[
  echo Exit to Press "X" key
  echo[
  echo[
  SET/P ch="What are You Want to now do?  = "
  IF %ch% EQU + GOTO:SUM
  IF %ch% EQU - GOTO:SUB
  IF %ch% EQU / GOTO:DIV
  IF %ch% EQU * GOTO:MUL
  IF %ch% EQU x GOTO:EXI
  IF %ch% EQU X GOTO:EXI
  IF %ch% EQU H GOTO:HEL
  IF %ch% EQU h GOTO:HEL
  IF %ch% GTR 565 GOTO:ER
  :SUM
  cls
  color 02
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[              
  echo        *-*-*-*       Sum       *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[
  SET /p A=" Enter the frist number   = "
  SET /p B=" Enter the second number  = "
  SET /A C=A+B
  echo %A%+%B%=%C%
  echo[
  SET/P ch="Are You Want to stay in Sum Page? (Y/N) = "
  IF %ch% EQU y GOTO:SUM
  IF %ch% EQU Y GOTO:SUM
  IF %ch% EQU n GOTO:Home
  IF %ch% EQU N GOTO:Home
  IF %ch% GTR 565 GOTO:ER
  PAUSE
  cls
  :SUB
  cls
  color 02
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[              
  echo        *-*-*-*       SUB       *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  ECHO[
  SET /p A=" Enter the frist number   = "
  SET /p B=" Enter the second number  = "
  SET /A C=A-B
  echo %A%-%B%=%C%
  echo[
  SET/P ch="Are You Want to stay in SUB Page? (Y/N) = "
  IF %ch% EQU y GOTO:SUB
  IF %ch% EQU Y GOTO:SUB
  IF %ch% EQU n GOTO:Home
  IF %ch% EQU N GOTO:Home
  IF %ch% GTR 565 GOTO:ER
  PAUSE
  cls
  :DIV
  cls
  color 02
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[              
  echo        *-*-*-      Division      *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[
  SET /p A=" Enter the frist number   = "
  SET /p B=" Enter the second number  = "
  SET /A C=A/B
  echo %A%/%B%=%C%
  echo[
  SET/P ch="Are You Want to stay in Division Page? (Y/N) = "
  IF %ch% EQU y GOTO:Division
  IF %ch% EQU Y GOTO:Division
  IF %ch% EQU n GOTO:Home
  IF %ch% EQU N GOTO:Home
  IF %ch% GTR 565 GOTO:ER
  PAUSE
  cls
  :MUL
  cls
  color 02
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[              
  echo        *-*-*-      Multiply      *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[
  SET /p A=" Enter the frist number   = "
  SET /p B=" Enter the second number  = "
  SET /A C=A*B
  echo %A%*%B%=%C%
  echo[
  SET/P ch="Are You Want to stay in Multiply Page? (Y/N) = "
  IF %ch% EQU y GOTO:Multiply
  IF %ch% EQU Y GOTO:Multiply
  IF %ch% EQU n GOTO:Home
  IF %ch% EQU N GOTO:Home
  IF %ch% GTR 565 GOTO:ER
  PAUSE
  cls
  :EXI
  cls
  color 4f
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[              
  echo        *-*-*-       Exit       *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[
  echo      Thank  You  For  Use  My  Calcutalor . . .
  echo]
  SET/P ch="Are you sure you want to Exit? (Y/N)" =
  cls
  IF %ch% EQU N GOTO:Home
  IF %ch% EQU n GOTO:Home
  IF %ch% EQU Y GOTO:Prgm clos
  IF %ch% EQU y GOTO:Prgm clos
  PAUSE
  :ER
  color 60
  cls
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[              
  echo        *-*-*-      Erro...!      *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[
  echo SORRY! You Insert Wrong Sequence. Try again...!
  echo[
  echo What Are You want?
  echo[
  echo[
  echo  Sum for Press "+" Button
  echo[
  echo  Sub for Press "-" Button
  echo[
  echo  Division for Press "/" Button
  echo[
  echo  Multiply for Press "*" Button
  echo[
  echo  Help for Press "H" Button
  echo[
  echo  Exit for Press ""X" Button
  echo[
  echo[
  SET/P ch="ok. What are You Want?  = "
  IF %ch% EQU + GOTO:SUM
  IF %ch% EQU - GOTO:SUB
  IF %ch% EQU / GOTO:DIV
  IF %ch% EQU * GOTO:MUL
  IF %ch% EQU x GOTO:EXI
  IF %ch% EQU X GOTO:EXI
  IF %ch% EQU H GOTO:HEL
  IF %ch% GTR . GOTO:ER
  pause
  cls
  GOTO:Home
  :HEL
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  echo[              
  echo        *-*-*-       Help       *-*-*-*
  echo[
  echo        *-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
  color b0
  cls
  ECHO Press (+) For Sum, (-) For Sub, (/) for Division, (*) for Multiply and Press "X" key to Exit
  pause
  GOTO:Home
  cls
  :Prgm clos
  cls
  echo Bey..!! :)>
  pause
  cls
  Exit
  ඇඩ්මින් වෙත : බැච් වගේ කෝඩින් ගැන දාන්න තැනක් නෑ..
   
  #1
  Zeus and Alex like this.
 2. Alex

  Alex නැගී එන සාමාජික

  Messages:
  133
  Likes Received:
  119
  අඩේ ඒකත් මරු බන්
   
  #2
  Induwara Uthsara likes this.
 3. t®4N$g®€$$0®

  t®4N$g®€$$0® සාමාජික

  Messages:
  47
  Likes Received:
  36
  Elama bokka
   
  #3
  Induwara Uthsara likes this.
 4. Shadow

  Shadow Administrator
  Staff Member Gold Member

  Messages:
  475
  Likes Received:
  351
  Meka oya thaniyen liwwa nm kyanna thiyenne fatta aa...

  Mn code eka run kre ne... eth code eka kiyewwa... waradak nm dakinne ne... (Y/N) ewata simple capital akuru walata wenama hadala thibuna... elama.

  Mama me thread eka java programming kyana category ekata damma... e category eka Java programming, batch coding kyala rename krannm... thank you ! :)
   
  #4
  Induwara Uthsara likes this.
 5. Thread Starter
  Induwara Uthsara

  Induwara Uthsara නැගී එන සාමාජික

  Messages:
  180
  Likes Received:
  88
  තෑන්ක්ස් බ්‍රෝ.. පුළුවන් උනොත් බැච් කෝඩින් ගැන ටියුට් දාන්නම්.. ;) ප්‍රහ්නයකට තියෙන්නේ වෙලාවක් නැති එක බන්.. :(

  තෑන්ක්ස් බ්‍රෝ.. :)

  එල එල.. රන් කරලා බලන්න.. ඕක හදන්න සතියක් විතර ගියා.. දන්නැති ඒවා එහෙම නෙට් එකෙන් හොය හොය හැදුවේ.. මම බැච් ත්‍රේඩ් ටිකක් දාන්න බලන්නම්..

  එල.. තව කෝඩින් වර්ග තියනවනේ.. ඒවටත් හදන්න... :D
   
  #5
  Shadow likes this.
 6. Hydr4

  Hydr4 නැගී එන සාමාජික
  Gold Member

  Messages:
  142
  Likes Received:
  160
  අඩෝ දිගටම කරපන් කොල්ලෝ ..මමවත් වැඩිය දන්නේ නැ බැච් කෝඩ් ගැන පට්ට ඇ
   
  #6
  Alex likes this.
 7. Alex

  Alex නැගී එන සාමාජික

  Messages:
  133
  Likes Received:
  119
  ඒයි :D:D ගිහිල්ල බලනවකො අර හැක් කරන්න පුලුවන් සයිට් එකේ කමන්ට්
   
  #7

Share This Page