1. සමාවන්න. වෙබ් අඩවි‍යේ ඇති ලිපි බැලීමට හැකියාව ඇත්තේ සාමාජිකයන්ට පමණි. එබැවින් මෙතන ක්ලික් කර සාමාජිකත්වය ලබාගන්න. ගිණුමක් සාදන ආකාරය දැන ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.
 2. තම ෆේස්බුක් ගිණුම හරහා ෆෝරමයේ ලියාපදිංචිය සිදු කර ගත් අය හට ෆෝරමයට ලොග් විය නොහැකි බව ආරංචි විය. ඔබටත් එසේ සිදූ වී ඇත්නම් ඇත්නම් Forget password යන්න භාවිතා කර අලුත් password එකක් සාදාගෙන ලොග් වන්න. ගැටලුවක් පවතී නම් rulemax567@gmail.com වෙත email එකක් එවන්න.
  Dismiss Notice
Dismiss Notice
ආයුබෝවන් Guest ඔබ කැමතිද අපගේ Security Services එක සමග එකතු වී වැඩ කරන්න එසේනම් මෙතනින් එන්න

මෙන්න සුපිරි බැච් කොඩ් එකක්

Discussion in 'Java Programming, Batch coding' started by udaya076, Nov 3, 2017.

 1. udaya076

  udaya076 සාමාජික

  Messages:
  27
  Likes Received:
  15
  3D Spinning Circle
  (Title added by Shadow)

  @echo off & setlocal & title Sphere 3D & set /a cols=62, lines=62 & goto :Init_system

  :: By einstein1969. Dedicated to jeb, dbenham, penpen, carlos, aGerman, Aacini, EdDyreen,
  :: npocmaka_, Liviu, Sponge Belly, Magialisk, the users and the staff of Dostips forum.

  :: Use raster font 8x8.

  :Main

  set /a ar=100, rt=0, ds=0, cx=cols/2, cz=4000, cY=lines/2

  (
  set SIN=
  set _PLOT$_=
  set _$PLOT_=
  set _empty=
  set lines=
  set cols=

  for /L %%\ in (1000,-1,0) do (

  set /a "rt+=31416/60"

  if !ds! lss 1000 set /a ds+=10

  setlocal

  set /a "a=(15708-rt) %% 62832, c=(a>>31|1)*a"

  if !c! gtr 47124 (set /a "a=a-(a>>31|1)*62832, b=%SIN%, a=rt %% 62832, c=(a>>31|1)*a") else (if !c! gtr 15708 (set /a "a=(a>>31|1)*31416-a, b=%SIN%, a=rt %% 62832, c=(a>>31|1)*a") else set /a "b=%SIN%, a=rt %% 62832, c=(a>>31|1)*a")
  if !c! gtr 47124 (set /a "a=a-(a>>31|1)*62832, a=%SIN%") else (if !c! gtr 15708 (set /a "a=(a>>31|1)*31416-a, a=%SIN%") else set /a "a=%SIN%")

  for %%f in ("0 9999" "-5000 8661" "-8661 5000" "-9999 0" "-8661 -5000" "-5000 -8661" "0 -9999" "5000 -8661" "8661 -5000" "9999 0" "8661 5000" "5000 8661") do for /f "tokens=1,2" %%g in (%%f) do (

  for %%t in ("3827 9239" "7071 7071" "9239 3827" "9999 0" "9239 -3827" "7071 -7071" "3827 -9239") do for /f "tokens=1,2" %%u in (%%t) do (

  set /a "ax=ar*%%h/10000*%%u/10000, az=ar*%%g/10000*%%u/10000, ay=ar*%%v/10000, aax=(ax*b/10000-(ay*a/10000+az*b/10000)*a/10000)*b/10000-(ay*b/10000-az*a/10000)*a/10000, aay=(ax*b/10000-(ay*a/10000+az*b/10000)*a/10000)*a/10000+(ay*b/10000-az*a/10000)*b/10000, e=ax*a/10000+(ay*a/10000+az*b/10000)*b/10000, c=ds*aax/(e-cz)+cx, d=ds*aay/(e-cz)+cy"

  if not defined L!d! set L!d!=%_empty%

  if !e! lss 0 (%_$PLOT_% !c! !d! 1 %_PLOT$_%) else %_$PLOT_% !c! !d! 4 %_PLOT$_%

  )
  )

  if not "!OT!"=="!time:~-1!" (
  cls & (For /L %%l in (1,1,%lines%) do if not defined L%%l (echo() else echo( !L%%l!)>CON
  if "!OT!"=="0" title Sphere 3D [%%\]
  endlocal
  set OT=!time:~-1!
  ) else endlocal

  )
  )
  goto :eof

  :Init_system

  setlocal DisableDelayedExpansion

  set /a cc=cols+2, ll=lines+2
  (
  mode %cc%,%ll% & cls
  for /F "Tokens=1 delims==" %%v in ('set') do set "%%v="
  set /a cols=%cols%, lines=%lines%
  )
  set "_$PLOT_=For /F usebackq^ tokens^=1-3 %%x in ('"
  set "_PLOT$_=') do set /a f=%%x+1 & For %%w in (!f!) do set L%%y=!L%%y:~0,%%x!!g:~%%z,1!!L%%y:~%%w!"

  set "SIN=(a-a*a/1920*a/312500+a*a/1920*a/15625*a/15625*a/2560000-a*a/1875*a/15360*a/15625*a/15625*a/16000*a/44800000)"

  setlocal EnableDelayedExpansion

  For /L %%l in (1,1,%cols%) do set "_empty=!_empty! "

  set g= .±²@"

  Goto :Main  ඔය ටික ගහලා බැච් ෆයිල් එකක් විදියට සෙව් කරල බලන්නකො...................
   
  #1
  Last edited by a moderator: Nov 4, 2017
 2. Shadow

  Shadow Administrator
  Staff Member Gold Member

  Messages:
  473
  Likes Received:
  350
  කලිනුත් වතාවක් ඔබව දැනුවත් කරා batch code එකෙන් වෙන්නෙ මොකක්ද කියලා ත්‍රෙඩ් එකෙ දාන්න කියලා. ඔබට එය කල නොහැකි නම් ත්‍රෙඩ් එකක් නොදා සිටියාට කම් නැත.

  ෆෝරම් එකේ members ලා ගැන හිතලා පනවපු නීතියක් ලෙස සලකන්න
   
  #2
 3. රන්වන් මකරා

  රන්වන් මකරා නවක සාමාජික
  Gold Member

  Messages:
  18
  Likes Received:
  12
  YUP BRO
   
  #3
 4. AvenLK

  AvenLK නවක සාමාජික

  Messages:
  3
  Likes Received:
  1
  මේක run කරොත් pc එකට කෙලවෙයිද
   
  #4
  Induwara Uthsara likes this.
 5. රන්වන් මකරා

  රන්වන් මකරා නවක සාමාජික
  Gold Member

  Messages:
  18
  Likes Received:
  12
  naa bn awulk naa
   
  #5

Share This Page